Hitachi z gwarancją na 5 latLodówki Hitachi side-by-side i french door z gwarancją na 5 lat!

Przedłuż gwarancję do 5 lat na zakupioną chłodziarko-zamrażarkę Hitachi!
Rozszerzona gwarancja to poczucie bezpieczeństwa i potwierdzenie jakości urządzenia.

Zapraszamy do rejestracji zakupionej lodówki Hitachi!


Przedłuż gwarancję na lodówkę Hitachi!

Dziękujemy za zakup lodówki Hitachi !
Zapraszamy do rejestracji zakupionego urządzenia i skorzystania z promocji na wydłużenie okresu gwarancji.
Rejestracja jest nieodpłatna i nie powoduje żadnych dodatkowych kosztów po stronie Użytkownika.
Do przeprowadzenia procedury rejestracji będą potrzebne szczegółowe dane rejestrowanego urządzenia, dane osoby rejestrującej, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, oraz skan dokumentu zakupu. Program wydłużenia gwarancji nie dotyczy wszystkich lodówek Hitachi, lecz tylko urządzeń zakupionych zgodnie z Regulaminem promocji.
Po weryfikacji danych z formularza, prześlemy Państwu certyfikat potwierdzający wydłużenie okresu gwarancji.Regulamin Promocji
”Lodówka Hitachi z gwarancją na 5 lat”


1. Postanowienia ogólne.
1.1. Organizatorem promocji ”Lodówka Hitachi z gwarancją na 5 lat” zwanej dalej Akcją, jest Dom Bianco Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, Al. Krakowska 5, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod nr KRS:0000150655, zwana dalej Organizatorem.
1.2. Akcja prowadzona jest przez Partnerów Handlowych biorących udział w promocji i prowadzących sprzedaż chłodziarkozamrażarek Hitachi, których dystrybutorem jest Dom Bianco. Lista Partnerów Hitachi tej promocji dostępna jest w Załączniku nr 2 oraz na http://dombianco.pl/promocje/hitachi-na-5
1.3. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.4. Akcja trwa w terminie od 4 lutego 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

2. Warunki uczestnictwa w Akcji.
2.1. Akcja jest przeznaczona dla Konsumentów dokonujących zakupu produktów objętych promocją u Partnera Hitachi.
2.2. Akcją objęte są wybrane modele chłodziarko-zamrażarek z aktualnej oferty 2019, będące w ofercie Organizatora. Wykaz modeli objętych promocją określa Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.
2.3. W Akcji może wziąć udział każdy Konsument, który:
2.3.1. dokona w czasie trwania akcji zakupu chłodziarko-zamrażarki Hitachi objętej promocją na potrzeby gospodarstwa domowego,
2.3.2. zarejestruje zakupione urządzenie w ciągu 30 dni za pośrednictwem strony internetowej: http://dombianco.pl/promocje/hitachi-na-5

3. Zasady Akcji.
3.1. W okresie trwania Akcji Konsument, za pośrednictwem Partnera Hitachi, ma możliwość zakupu chłodziarko zamrażarki Hitachi objętej promocją z prawem do przedłużenia standardowej gwarancji o kolejne 3 lata (razem 5 lat gwarancji).
3.2. Akcja obejmuje produkty zakupione przez Konsumenta u Partnera Hitachi w okresie od 4 lutego do 31 grudnia 2019 roku.
3.3. Akcja nie obejmuje produktów powystawowych, ani też przecenionych z powodu usterek lub uszkodzeń.
3.4. W przypadku, gdy zakup produktu objętego promocją nie jest możliwy w terminie Akcji z winy Organizatora, Konsument ma prawo do skorzystania z promocji na podstawie dokumentu potwierdzającego złożenie zamówienia na chłodziarkozamrażarkę w czasie trwania promocji.
3.5. Aby uzyskać prawo do przedłużenia standardowej gwarancji na kolejne 3 lata na zakupiony produkt, Konsument zobowiązany jest w ciągu 30 dni od daty widniejącej na dokumencie zakupu chłodziarko-zamrażarki do zarejestrowania jej za pośrednictwem zakładki na stronie internetowej: http://dombianco.pl/promocje/hitachi-na-5
3.6. Na podstawie przekazanych informacji identyfikujących zakupioną chłodziarko-zamrażarkę (typ, model, numer seryjny), oraz informacji potwierdzających miejsce i zakup produktu, Organizator wystawi dokument potwierdzający prawo do 5-letniej gwarancji i prześle go na adres podany przez Konsumenta.
3.7. W przypadku wątpliwości Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Konsumentem w celu uzyskania brakujących informacji, w tym skanu karty gwarancyjnej, lub dokumentu zakupu.
3.8. W przypadkach budzących wątpliwości, Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania się z wysyłką potwierdzenia fakt przedłużenia gwarancji do czasu ich wyjaśnienia.

4. Reklamacje i roszczenia.
4.1. Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora, do 30 dni po zakończeniu promocji (decyduje data wpływu reklamacji na adres Organizatora).
4.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać dane punktu sprzedażowego, dane Konsumenta, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4.3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.
4.4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Partner o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Decyzja Organizatora w żaden sposób nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Konsumenta swoich praw na drodze sądowej.
4.5. W razie pytań, lub wątpliwości Organizator zaprasza do kontaktu telefonicznego (22) 720 11 98 (opłata wg stawek operatora), lub mailowy: dombianco@dombianco.com.pl

5. Dane osobowe
5.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zebranych podczas niniejszej Akcji jest Dom Bianco Sp. z o.o., Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn, KRS 0000150655, NIP 526-030-68-04, REGON 006932147.
5.2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe z zakresu: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny przetwarzane będą dla potrzeb i w zakresie niezbędnym do złożenia zgłoszenia i przystąpienia do akcji promocyjnej ”Lodówka Hitachi z gwarancją na 5 lat”.
5.3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione: serwisy terenowe realizujące naprawy, przedstawiciele Producenta lub Sprzedający, którzy byli stroną zawarcia transakcji kupna-sprzedaży reklamowanego produktu.
5.4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane 3 lata po zakończeniu okresu gwarancji i rękojmi lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikających z przepisów rachunkowych lub podatkowych).
5.6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5.7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5.8. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że przyjęcie zgłoszenia i jego realizacja w ramach akcji ”Lodówka Hitachi z gwarancją na 5 lat” będą niemożliwe.
5.9. Pełna informacja dotycząca danych osobowych jest podana pod adresem: http://dombianco.pl/informacje/informacje-o-danych-osobowych

6. Postanowienia końcowe.
6.1. Udział w Akcji oznacza akceptację zasad Akcji zawartych w niniejszym regulaminie.


Lista chłodziarko-zamrażarek Hitachi objętych promocją

SIDE BY SIDE | 3 DRZWI | NO FROST
R-M700AGPRU4X (DIA)
R-M700AGPRU4X (MIR)

SIDE BY SIDE | 2 DRZWI | NO FROST
R-S700GPRU2 (GBK)
R-S700GPRU2 (GS)

FRENCH DOOR | 4 DRZWI | NO FROST |DOLNA ZAMRAŻARKA
R-WB800PRU6X (GBK)
R-WB800PRU6X (XGR)

FRENCH DOOR | 4 DRZWI | NO FROST |GÓRNA ZAMRAŻARKA
R-W660PRU7X (GBK)
R-W660PRU7X (GGR)
R-W660PRU7X (GPW)

FRENCH DOOR | 2 DRZWI + SZUFLADA | NO FROST |DOLNA ZAMRAŻARKA
R-WB550PRU2 (GBK)
R-WB550PRU2 (GS)
R-WB480PRU2 (GBK)
R-WB480PRU2 (GS)

CHŁODZIARKO - ZAMRAŻARKA | 1 DRZWI + SZUFLADA | NO FROST |DOLNA ZAMRAŻARKA
R-B500PRU6 (GBK)

CHŁODZIARKO - ZAMRAŻARKI | 2 DRZWI | NO FROST |GÓRNA ZAMRAŻARKA
R-V610PRU3X (INX)
R-V540PRU3X (INX)
R-V540PRU3 (PWH)


Z A R E J E S T R U J

Regulaminie Promocji w formacie .pdf - 413 KB


Zobacz także »

Produkty objęte promocją:

Chłodziarko-zamrażarka Hitachi R-V540PRU3 (PWH)
Chłodziarko-zamrażarka Hitachi R-V540PRU3 (PWH)
Chłodziarko-zamrażarka Hitachi R-V540PRU3X (INX)
Chłodziarko-zamrażarka Hitachi R-V540PRU3X (INX)
Chłodziarko-zamrażarka Hitachi R-V610PRU3X (INX)
Chłodziarko-zamrażarka Hitachi R-V610PRU3X (INX)
Chłodziarko-zamrażarka Hitachi R-B500PRU6 (GBK)
Chłodziarko-zamrażarka Hitachi R-B500PRU6 (GBK)
Chłodziarko-zamrażarka Hitachi R-WB480PRU2 (GS)
Chłodziarko-zamrażarka Hitachi R-WB480PRU2 (GS)
Chłodziarko-zamrażarka Hitachi R-WB480PRU2 (GBK)
Chłodziarko-zamrażarka Hitachi R-WB480PRU2 (GBK)
Chłodziarko-zamrażarka Hitachi R-WB550PRU2 (GS)
Chłodziarko-zamrażarka Hitachi R-WB550PRU2 (GS)
Chłodziarko-zamrażarka Hitachi R-WB550PRU2 (GBK)
Chłodziarko-zamrażarka Hitachi R-WB550PRU2 (GBK)
Chłodziarko-zamrażarka Hitachi R-W660PRU7X (GGR)
Chłodziarko-zamrażarka Hitachi R-W660PRU7X (GGR)
Chłodziarko-zamrażarka Hitachi R-W660PRU7X (GBK)
Chłodziarko-zamrażarka Hitachi R-W660PRU7X (GBK)
Chłodziarko-zamrażarka Hitachi R-W660PRU7X (GPW)
Chłodziarko-zamrażarka Hitachi R-W660PRU7X (GPW)
Chłodziarko-zamrażarka Hitachi R-S700GPRU2 (GS)
Chłodziarko-zamrażarka Hitachi R-S700GPRU2 (GS)
Chłodziarko-zamrażarka Hitachi R-S700GPRU2 (GBK)
Chłodziarko-zamrażarka Hitachi R-S700GPRU2 (GBK)
Chłodziarko-zamrażarka Hitachi R-WB800PRU6X (XGR)
Chłodziarko-zamrażarka Hitachi R-WB800PRU6X (XGR)
Chłodziarko-zamrażarka Hitachi R-WB800PRU6X (GBK)
Chłodziarko-zamrażarka Hitachi R-WB800PRU6X (GBK)
Chłodziarko-zamrażarka Hitachi R-M700AGPRU4X (MIR)
Chłodziarko-zamrażarka Hitachi R-M700AGPRU4X (MIR)
Chłodziarko-zamrażarka Hitachi R-M700AGPRU4X (DIA)
Chłodziarko-zamrażarka Hitachi R-M700AGPRU4X (DIA)
Nowy Klient
Twój koszyk

Brak produktów w koszyku

Przechowalnia

Brak produktów w przechowalni

Twoje oferty specjalne

Brak ofert specjalnych

Nasi partnerzy
Raty w Santander Consumer Banku
Ostatnio oglądane

W tym miejscu pojawi się lista ostatnio oglądanych przez Ciebie produktów.
Do tej pory nie obejrzałeś jeszcze szczegółów żadnego produktu.

Akceptujemy karty: Visa Mastercard Visa Electron