Sprzedaż ratalna Lukas Bank

.


STANDARDOWA OFERTA RATALNA

RATY ZA 1% MIESIĘCZNIE !!!
KREDYT NA DOWÓD
(dotyczy 80% Klientów)

Proces udzielania kredytu ratalnego
Warunki udzielenia kredytu ratalnego
Wymagane dokumenty

Proces udzielania kredytu

 1. Klient zainteresowany zakupem na raty składa wstępne zamówienie na stronie internetowej lub telefonicznie w Dziale Handlowym. Jako formę zapłaty wybiera raty. Następnie pracownik Działu Rat Megamedia Sp. z o.o. kontaktuje sie z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia i sprawdzenia czy jest możliwości skredytowania zakupu.
 2. Pracownik Działu Rat informuje Klienta jakie są wymagane dokumenty ( zwykle jest to tylko DOWÓD).
 3. Sprzedawca sporządza umowę kredytową, do umowy dołącza Oświadczenie o zgodności danch. Dokumenty są wysyłane przesyłką kurierską.
 4. Firma kurierska dostarcza do domu klienta:
  1. 2 egzemplarze umowy,
  2. oświadczenie o zgodności danych,
  3. wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu.
 5. Przedstawiciel firmy kurierskiej ma obowiązek:
  1. potwierdzenia tożsamości Klienta przez sprawdzenie jego dowodu osobistego,
  2. zdobycia czytelnego podpisu Kredytobiorcy na wszystkich egzemplarzach umowy kredytu oraz na oświadczeniu o zgodności danych, zgodnie z dołączona do umowy informacją,
  3. zdobycia podpisu małżonka Kredytobiorcy i/lub poręczyciela na wszystkich egzemplarzach umowy kredytu (o ile jest wymagane poręczenie małżonka),
  4. poinformowania Klienta o możliwości odstąpienia od powyższej umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jej zawarcia.

 6. Przedstawiciel firmy kurierskiej potwierdza wiarygodność i prawdziwość weryfikowanych informacji własnoręcznym podpisem na oświadczeniu zawierającym odpowiedniej treści klauzulę, a następnie podpisane przez Kredytobiorcę dokumenty kredytowe dostarczane są do sklepu Megamedia.pl
 7. Megamedia.pl dostarcza komplet dokumentów Klienta do siedziby Lukas Banku.


Warunki udzielenia kredytu ratalnego
 1. Warunkiem pozwalającym Klientowi na zaciągnięcie kredytu jest łączne posiadanie:
  1. obywatelstwa polskiego,
  2. pełnej zdolności do czynności prawnych,
  3. stałych źródeł dochodów akceptowanych przez Lukas Bank,
  4. zdolności kredytowej,
  5. stałego miejsca zameldowania w Polsce.

 2. Za stałe uważa się dochody uzyskiwane z tytułu:
  1. umowy o pracę,
  2. działalności gospodarczej,
  3. prowadzenia gospodarstwa rolnego,
  4. emerytury,
  5. renty (w tym z tytułu niezdolności do pracy,reny zagranicznej, socjalnej wypłacanej przez ZUS, rodzinnej),
  6. kontraktów (marynarskich, menedżerskich),
  7. umów cywilno-prawnych (w tym umów zlecenia, agencyjnej, o dzieło),
  8. innych uzgodnionych indywidualnie z Lukas Bankiem.

 3. Za stałe nie uznaje się w szczególności dochodów uzyskiwanych z tytułu:
  1. zasiłków dla bezrobotnych,
  2. zasiłków społecznych (opiekuńczy, porodowy, rodzinny, pogrzebowy),
  3. zasiłków wychowawczych,
  4. alimentów lub renty alimentacyjnej,
  5. świadczeń wypłacanych przez Ośrodki Pomocy społecznej,
  6. renty szkoleniowej.

 4. Nie mogą uzyskać kredytu:
  1. osoby, które uprzednio nie wywiązały się w terminie ze zobowiązań wobec Lukas Banku lub innych kredytodawców,
  2. osoby zatrudnione na okres próbny lub pozostające w okresie wypowiedzenia stosunku pracy.

Wymagane dokumenty

Obligatoryjnym dokumentem jest dowód osobisty. Po weryfikacji danych pracownik Działu Rat poinformuje Klienta czy będą wymagane dokumenty potwierdzające dochód. W poszczególnych przypadkach są to:
 1. Osoby zatrudnione na umowę o pracę:
  1. Zaświadczenie o zarobkach z zakładu pracy (w oryginale),
  2. warunkiem udzielenia kredytu jest zatrudnienie w danym zakładzie pracy przez okres co najmniej 3 miesięcy (na czas nieokreślony lub określony) przed dniem zawarcia umowy,
  3. udzielenie kredytu osobom zatrudnionym przez okres krótszy niż 3 miesiące możliwe jest tylko w indywidualnych przypadkach, pod warunkiem uzyskania zgody Lukas Banku,
  4. zaświadczenie o zarobkach ważne jest jeden miesiąc od daty wystawienia,
  5. Klient pobiera ze strony druk zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia oraz druk oświadczenia, w którym Klient potwierdza własnoręcznym podpisem, że dołączone kserokopie przedstawiają jego własne, ważne dokumenty tożsamości kompletuje i przesyła je do sklepu Megamedia Sp. z o.o.

 2. Emeryci:
  1. dowód wypłaty świadczenia,
   lub
  2. kopię decyzji ZUS o przyznaniu świadczenia,
   lub
  3. kopię ostatniej waloryzaji świadczenia.

 3. Osoby otrzymujące zasiłki przedemerytalne lub świadczenia przedemerytalne:
  1. ostatni lub przedostatni dowód wypłaty świadczenia,
   lub
  2. kopię decyzji ZUS lub Powiatowego Urzędu Pracy o przyznaniu zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego,
   lub
  3. zaświadczeniez ZUS (w oryginale) określające rodzaj świadczenia oraz wysokość uzyskiwanego dochodu.

 4. Pobierający rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę socjalną lub rentę rodzinną:
  1. dowód wypłaty świadczenia,
   lub
  2. kopię ostatniej waloryzacji świadczenia,
   lub
  3. kopię decyzji ZUS o przyznaniu świadczenia.

 5. Osoby prowadzące działalności gospodarczą na własny rachunek: Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (kopię) lub inny dokument potwierdzający fakt prowadzenia przez nich działalności gospodarczej (np. koncesję, zezwolenie, odpis/wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, oraz do wyboru:
  1. kopie dowodów wpłat do ZUS składek na ubezpieczenie społeczne za ostatnie 3 miesiące,
   lub
  2. zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami (w oryginale),
   lub
  3. kopie dowodu opłacenia podatku dochodowego za okres ostatnich 3 miesięcy,
   lub
  4. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkiem (w oryginale),
   lub
  5. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanym dochodzie w okresie ostatnich 3 miesięcy (w oryginale),
   lub
  6. poświadczoną przez Urząd Skarbowy deklarację podatkową za okres co najmniej 3 ostatnich miesięcy.
   Warunkiem udzielenie kredytu jest prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 3 miesięcy przed dniem zawarcia umowy.

 6. Osoby prowadzące gospodarstwo rolne:
  1. kopię decyzji z Urzędu Gminy w formie nakazu płatniczego na łączne zobowiązania pieniężna na dany rok, z którego wynika fakt posiadania lub dzierżawienia gospodarstwa rolnego,
   lub
  2. zaświadczenie z Urzędu Gminy (w oryginale) potwierdzającego fakt posiadania lub dzierżawienia gospodarstwa rolnego, określające jego wielkość w hektarach przeliczeniowych i dochodowość roczną.

 7. Osoby uzyskujące dochody z innych źródeł:
  1. dokumenty, z których jednoznacznie wynika, iż uzyskują one regularne dochody dające gwarancję terminowej spłaty kredytu. Zaakceptowanie tych dochodów wymaga każdorazowo uzyskania zgody firmy Lukas.  do góry

  Szczegółowych informacji udziela:
  Dział Sprzedaży Ratalnej
  tel: +48 (071) 780 77 35 Zadzwoń
  fax: +48 (071) 780 77 04
  e-mail: raty@megamedia.pl

Nowy Klient
Twój koszyk

Brak produktów w koszyku

Przechowalnia

Brak produktów w przechowalni

Twoje oferty specjalne

Brak ofert specjalnych

Nasi partnerzy
Raty w Santander Consumer Banku
Ostatnio oglądane

W tym miejscu pojawi się lista ostatnio oglądanych przez Ciebie produktów.
Do tej pory nie obejrzałeś jeszcze szczegółów żadnego produktu.

Akceptujemy karty: Visa Mastercard Visa Electron